ഒരു കിടിലൻ തക്കാളി FRY – Tomato ചമ്മന്തി – Thakkali Curry – തക്കാളി ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ?

More videos
14
Views
   

ഒരു കിടിലൻ തക്കാളി FRY | Tomato ചമ്മന്തി | Thakkali Curry | Tomato Fry |തക്കാളി ഫ്രൈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? | Cookeryshow

Ingredients:

Tomato – 2 nos (Big ones chopped)
Onion – 1 nos chopped
Green chilli – 2 nos
Curry leaves – 7 nos
Red Chilli powder – 1 tbsp
Turmeric powder – 1/4 tbsp
Coconut oil – 2 tbsp
Mustard seeds – 1/4 tbsp
Salt to taste
Water

Method:
To a hot pan add oil and splutter mustard seeds.
saute Onion followed by tomato, green chilli and curry leaves.
Once these are cooked well add red chilli powder and turmeric powder.
Check salt and adjust.
Add water if needed. If you are adding warted allow the gravy to boil for 2 minutes.
With this tasty curry is ready to serve

source

(14)

Get more recipes and cooking tips
in your inbox
It's FREE!!!

Subscribe to our mailing list and get interesting recipes and cooking tips to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>